Molekularna

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Aktualno?ci

Email Drukuj

CGH do mikromacierzy (aCGH, array Comparative Genomic Hybridization, porwnawcza hybrydyzacja genomowa do mikromacierzy) to metoda cytogenetyki molekularnej, ktra jest nowocze?niejsz? i niew?tpliwie lepsz? wersj? starszej metody CGH wprowadzonej do bada? naukowych i diagnostyki genetycznej przez Kalionniemi i wsp. w 1992 roku.

Więcej…
 

Email Drukuj

FISH (Fluorescent in situ hybridization) fluorescencyjna hybrydyzacja in situ to jedna ze starszych metod cytogenetyki molekularnej, opracowana we wczesnych latach 80. Pocz?tkowo wykorzystywano w niej znaczniki radioaktywne, ktre do?? szybko zast?piono w pe?ni bezpiecznymi barwnikami fluorescencyjnymi. Metoda FISH oparta jest na hybrydyzacji kwasw nukleinowych: matrycy, czyli DNA pacjenta w postaci chromosomw metafazalnych (czasem na jadrach interfazowych z bloczkw parafinowych lub rozmazach,etc.) oraz fluorescencyjnie znakowanej sondy, tak?e DNA, komplementarnym do badanego regionu. Hybrydyzacja przebiega na szkie?ku mikroskopowym, czyli in situ (w miejscu).

Więcej…
 

Email Drukuj

Podstawow? reakcj? wykorzystywan? w biologii molekularnej jest reakcja ?a?cuchowa polimerazy (z ang. PCR). S?u?y ona do selektywnego powielania materia?u genetycznego. Sk?ada si? z szeregu cykli temperaturowych dostosowanych do konkretnie optymalizowanej metody. Niniejsze opracowanie podaje podstawowe informacje niezb?dne do zaprojektowania i optymalizacji w?asnej reakcji PCR.

Więcej…
 

Zastosowanie Taq polimerazy w biologii molekularnej.

Email Drukuj

Polimeraza DNA jest enzymem, ktry katalizuje syntez? DNA. Substratem reakcji s? wolne nukleotydy (w reakcji PCR: trifosforany dezoksyrybonukleozydw - dNTPs) oraz matrycowa, jednoniciowa cz?steczka DNA. Synteza prowadzona jest od 5 do 3 ko?ca. Warunkiem zapocz?tkowania reakcji jest przy??czenie do matrycowego DNA sekwencji starterowych (krtkich odcinkw jednoniciowego DNA).

Więcej…
 

Izolacja DNA z krwi obwodowej

Email Drukuj

Procedura izolacji DNA z krwi obwodowej (pobranej na EDTA, heparyn? lub cytrynian) metod? fenolow?.

Więcej…
 


Strona 1 z 2

Wyszukaj w Google

stat

Szukaj w NCBI:


Sponsorzy

Reklama

Sprz?t

Reklama